วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[Article] 10 in-trend ways to tell your mom and dad that you love them.[Article] 10 in-trend ways to tell your mom and dad that you love them.


1. Prostrate at their feet, hug them and tell them that I love you the most. I am so proud and happy to be born as your child.

2. Send greeting cards for them for Mother and Fathers day/ Make a call or send them special present to them if you live far from them and inconvenient to meet them.

3. If you live separate form them and have a family, you should take your children and wife to greet them and find some present, e.g. cloth, flower, consumer products for them, or take them to dine out.

4. Take them to have healthy body or feet massage or join a healthy course in upcountry where has pleasant atmosphere. Have their health check up annually.

5. Take them to make merit at temple or send them to great-merit tour such as nine temple tour, etc.

6. Take them to travel in upcountry or abroad if they are enough healthy and if they want to travel there.

7. Buy computer for them and teach them to use it for their pleasure, such as sending emails to their grandchildren or internet friends, playing game or searching for some knowledge.

8. Buy them favorite books and make them new glasses or take them to receive Lasik treatment.

9. Ask or observe their wishes what they want to do but yet to do and try to fulfill the wishes, such as they may want to learn music but they did not have chance when they were young. Take them to join the course and encourage them, etc.

10. If they are passed away, dont forget to make merit and dedicate it too them. You can launch a meal party for elders in nursery or sick monks in order to give the merit from doing good to your parents.

เพลง แทบเท้ามารดา


สิ่งที่มีอยู่ในตัวมารดา
ยากจักหาสิ่งใดมาเทียบได้
นึกถึงแม่ในคราใด
ฉันสุขใจตลอดเวลา
ดวงตาแม่เมื่อแลดูลูก
เหมือนสายใยพันผูกดวงชีวี
ดวงตาใดไม่เหมือนชนนี
ทั้งปราณีห่วงหาอาทร
มือของแม่ช่างอ่อนละมุน
ดั่งปุยนุ่นคอยกอดตระกอง
เสียงเพลงที่ แม่กล่อมร้อง
ท่วงทำนองราวทิพย์ดนตรี
ถึงแม้ไม่ตะวัน
มีเพียงแม่ฉันยิ้มอยู่เคียงข้าง
โลกนี้ก็จะใสสว่าง
ให้ฉันเห็นทางที่จะก้าวเดิน
ฝ่าเท้ามารดา
คือหนทางพาสู่สรวงสวรรค์
เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น