วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[Article] Korea's Rank of nobility of Joseon Dynasty in historical drama 'Dong Yi'.


[Article] Korea's Rank of nobility of Joseon Dynasty in historical drama 'Dong Yi'.
Original : http://twssg.blogspot.com/
Source : http://www.wikipadia.org


According to 'Dong Yi' MBC drama Directed by Mr. Lee Byung Hoon who had been directed many hits and phenomenal Korean Historical Dramas like "Yi San" and "Dae Jang Geum" or "Jewel in The Palace". The Screenwriter is Kim Yi Young who also wrote "Yi San". The story of "Dong Yi" is about Lady Choi Suk Bin the concubine of King Sukjong of the Joseon Dynasty who is the mother of King Yeongjo of Joseon. But before all of the glory, Lady Choi Suk Bin had a very difficult and a hard life story. It a little bit like Dae Jang Geum series, it's about the struggle of young lady who is smart, bright, honest, little bit stubborn, and never give up with a big luck to survive and restore her family name.Korea's nobility culture in this historical drama show 'The Lady Ranks in Joseon Palace' Live as a King in Joseon dynasty is so amazing, even the King's woman also has a rank in the palace. Here are the ranking tops on the list is Wangbi (王妃 Queen Consort, address as Jungjong). There is only primary Consort at a time.

Then comes to other Consorts which is difference between Jeong is equivalent to upper 1st class or right honour) & Jong (equivalent lower 1st class or the left honour). Heebin (禧嬪1st rank Jeong, this is the rank that Jang Ok Jung will assume later & becomes the notorious Jang Hee Bin). Sukbin (淑嬪1st rank Jong), this is the title that Choi Dong Yi will assume later after she gave birth to a son (King Yeongjo of Joseon)

Then comes (Gwiin 貴人1st rank Jong but lower than the “Bin”) was Soeui (昭儀 2nd rank Jeong), Sukeui (淑儀 2nd rank Jong), Soyong (昭容 3rd rank Jeong), Sukyong (淑容 3rd rank Jong), Sowon (昭媛 4th rank Jeong), Sukwon (淑媛 4th rank Jong) . With so many members in the house, the Royal Household's budget could be really huge.Rank of nobility of Joseon Dynasty - During the kingdom.

King (王 왕 wang), the king, with the style of His Majesty (殿下 전하 jeonha) or, not as correct but yet still quite commonly, His Royal Highness (媽媽 마마 mama). Before the style of "jeon ha" were used a variety of titles for the king. Native names such as "naratnim" (나랏님) and "Imgeum" (임금) were also used colloquially. For references to late monarchs the title was Great Predecessor King (先大王 선대왕 seondaewang) or Great King (大王 대왕 daewang); for foreign envoys the title used was State King (國王 국왕 gugwang); and for those in the court who needed to mention the king outside his presence, and thus more formality was required in addressing the monarch, the title was Current King (今上 금상 geum-sang),Sovereign (主上 주상 jusang or 上監 상감 sanggam), or Grand

Palace (大殿 대전 daejeon). The style remained the same for all titles with the exception of queens dowager and the relatively few kings who abdicated, who simply addressed or mentioned the king without using his style.

Queen consort (王妃 왕비 wangbi), the queen consort, with the style of Her Royal Highness (媽媽 마마 mama). The title used in the court language was Center Palace (中宮殿 중궁전 junggungjeon or 中殿 중전 jungjeon). Queens consort that remained married to the king until their death were generally given a title consisting of two Hanja in the front and the customary suffix Queen (王后 왕후 wanghu) in the back.

King Former (上王 상왕 sangwang), a king who has voluntarily abdicated for his son to take his place. They usually remained influential or even powerful through the remaining years of their lives. The style of His Majesty (殿下 전하 jeonha) or, less frequently but yet still quite commonly, His Royal Highness (媽媽 마마 mama) was used.

Queen Dowager (大妃 대비 daebi), the current incumbent of the throne's mother, with the style of Her Royal Highness (媽媽 마마 mama). Queens dowager often exercised a great deal of influence on the king's influence through their regencies, which took place when the king was too young to rule in his own name, or simply through their role as the mother or even a senior female relative of the monarch.

Grand King Former (太上王 태상왕 taesangwang), an abdicated king whose relinquishment of power precedes that of another former king. The style of His Majesty (殿下 전하 jeonha) or, less frequently but yet still quite commonly, His Royal Highness (媽媽 마마 m-ma) was used.

Royal Queen Dowager (王大妃 왕대비 wangdaebi), a former consort preceding the least senior queen dowager or current king's aunt or grandmother, with the style of Her Royal Highness (媽媽 마마 mama).

Grand Royal Queen Dowager (大王大妃 대왕대비 daewangdaebi), a former consort senior to two other queend dowagers or the current king's great-grandmother, with the style of Her Royal Highness (媽媽 마마 mama).

Grand Internal Prince (大院君 대원군 daewongun), the father of a king who was unable to take the throne himself as he was not part of the generation following that of the last incumbent of the throne (kings who are honored at the royal Jongmyo Shrine must be senior generation-wise for the current incumbent to pay homage there). There have been cases when grand chief princes acted as regents for their sons, the last person to do so having been the Regent Heungseon.

Grand Internal Princess Consort (府大夫人 부대부인 budaebuin), the mother of a king whose father himself never reigned.

Internal Prince (府院君 부원군 buwongun), the queen consort's father.

Internal Princess Consort (府夫人 부부인 bubuin), the queen consort's mother.

Prince (君 군 gun), a son born to the match between the king and a concubine or a descendant of a grand prince. The style used is His Young Highness (아기씨 agissi) before marriage and the style His Excellency (大監 대감 daegam) afterward.

Princess Consort (郡夫人 군부인 gunbuin), the consort of a prince.

Grand Prince (大君 대군 daegun), a prince born to the official match between the king and queen with the style of His Young Highness (아기씨 agissi) before marriage and the style His
Excellency (大監 대감 daegam) afterward. The title of a grand prince is not inherited and his sons are generally referred to as mere princes.

Grand Princess Consort (府夫人 부부인 bubuin), the consort of a grand prince.

Prince Royal (元子 원자 wonja), the firstborn son of the king before being formally invested as heir apparent, with the style of His Royal Highness (媽媽 마마 mama). Generally, princes royal were the son who was born first between the king and his official wife, but there were exceptions when the title of Prince Royal was given to the firstborn son of the king through a concubine, the most notable case having occurred in the reign of King Sukjong.

Royal Prince Successor (王世子 왕세자 wangseja) the heir apparent to the throne, with the eldest son of the king given precedence over his brothers given that there were no major problems with his conduct, with the simplified title

Prince Successor (世子 세자 seja) being frequently used instead of the full name with the style of His Royal Highness (邸下 저하 jeoha). In less formal but still official court language, the title Eastern Palace (東宮 동궁 donggung) or

Spring Palace (春宮 춘궁 chungung) and the style His Royal Highness (媽媽 마마 mama) was used intermittently with "Prince Successor," although the style was frequently dropped by more senior members of the royal family.

Royal Princess Successor Consort (王世子嬪 왕세자빈 wangsaejabin), the consort of the heir apparent, or simply

Princess Successor Consort (世子嬪 세자빈 saejabin), with the style of Her Royal Consort Highness (마노라 manora or 마누라 manura). Later, as the distinction between "Her Royal Highness" and "Her Royal Consort Highness" became unclear due to the influence of the Andong Kim clan, the style Her Royal Highness (媽媽 마마 mama) also came to apply to the consort of the heir apparent. The style ~ Royal Highness also came to apply to grand princes, princes, and princess as well for the same reason.

Princess (公主 공주 gongju), the daughter of the official match between the king and his official wife, with the style of Her Young Highness (아기씨 agissi) before marriage and Her Excellency (자가 jaga) afterward.

Princess (翁主 옹주 ongju), the daughter of the king and one of his concubines, with the style of Her Young Highness (아기씨 agissi) before marriage and Her Excellency (자가 jaga) afterward.

Royal Prince Successor Brother (王世弟 왕세제 wangseje), the younger brother of the king who has been formally invested as heir presumptive as the king has no offspring.

Royal Prince Successor Descendant (王世孫 왕세손 wangseson), the son of the prince successor and the princess successor consort, and the grandson of the king, with the style of His Highness (閤下 합하 hap-a).Rank of nobility of Joseon Dynasty - During the empire.

Hwangje (皇帝 황제), the emperor, with the style of His Imperial Majesty (陛下 폐하 pyeha)

Hwanghu (皇后 황후), the empress (consort), with the style of Her Imperial Majesty

Hwangtaehu (皇太后 황태후), the empress dowager

Taehwangtaehu (太皇太后 태황태후), the empress dowager, current Emperor's living grandmother

Hwangtaeja (皇太子 황태자), the crown prince of the Empire, the eldest son of the emperor, with the style of His Imperial Highness (殿下 전하 jeonha)

Hwangtaeja-bi (皇太子妃 황태자비), the crown princess (consort) of Empire, with the style of Her Imperial Highness

Chinwang (親王 친왕), the prince (imperial), son of Emperor, with the style of His Imperial Highness

Chinwangbi (親王妃 친왕비), the princess (imperial) (consort), with the style of Her Imperial Highness

Gongju (公主 공주), the princess of the Empire, the daughter of the emperor and his empress consort, with the style of Her Imperial Highness

Ongju (翁主 옹주), the princess of the Empire, the daughter of emperor and one of his concubines, with the style of Her Imperial Highnessฐานันดรศักดิ์ราชวงศ์เกาหลีในสมัยโชซอน - สมัยราชอาณาจักรโชซอน

วัง (王 왕), คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินแห่งโชซอน, ขานแทนพระนามว่า ชอนฮา (殿下 전하) หรือ"มามา" (媽媽 마마) ก่อนจะมีการเรียกแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินว่า "ชอนฮา" มีการใช้คำว่า "'นารัทนิม"' (나랏님) และ "'อิมกึม"' (임금) ซึ่งเป็นภาษาพูด มีฐานันดรศักดิ์สำหรับอดีตพระเจ้าแผ่นดิน เรียกว่าซอนแดวัง (先大王 선대왕 ) ; แดวัง (大王 대왕) หรือมหาราช สำหรับพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงคุณงามความดีแก่แผ่นดิน ; กุกวัง (國王 국왕) ใช้ขานแทนพระนามราชทูตจากต่างแผ่นดิน การกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินในฐานะบุคคลที่สามสำหรับฝ่ายใน มักขานแทนพระนามว่า "กึมซาง" (今上 금상) - ฝ่าบาท, ขานแทนด้วยรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินว่า (主上 주상 "จูซาง" หรือ 上監 상감 "ซางกัม"), หรืออาจขานแทนด้วยพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นตำหนักใหญ่ของพระราชวังว่า "แดจอน" (大殿 대전-ตำหนักใหญ่)

วังบี (王妃 왕비), คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระมเหสีแห่งโชซอน, ขานแทนพระนามว่า มามา (媽媽 마마) หรือ ชุงกุงจอน/ชุงจอน (中宮殿 중궁전 ชุงกุงจอน หรือ 中殿 중전 ชุงจอน) สำหรับฝ่ายใน ซึ่งหมายถึงพระตำหนักกลางของพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระมเหสี สำหรับพระราชินีที่ยังคงพระชนม์ชีพอยู่ จะมีฐานันดรศักดิ์วังฮู (王后 왕후) ต่อท้ายพระนาม

ซังวัง (上王 상왕), คือฐานันดรศักดิ์ที่สำหรับอดีตพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงสละราชสมบัติให้กับพระราชโอรส, ขานแทนพระนามว่า ชอนฮา (殿下 전하 jeonha) หรือ มามา (媽媽 마마)

วังแดบี (王大妃 왕대비 วังแดบี), คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในอดีตพระราชา พระปิตุจฉาหรือพระอัยยิกาในพระราชาองค์ปัจจุบัน, ขานแทนพระนามว่า มามา

แดวังแดบี (大王大妃 대왕대비), คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในอดีตพระราชานับขึ้นไปอีก2ขั้น หรือพระปัยยิกา (ย่าทวด) ในพระราชาองค์ปัจจุบัน, ขานแทนพระนามว่า มามา

แดวอนกุน (大阮君 대원군), คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชชนกในพระราชาองค์ปัจจุบัน ซึ่งไม่เคยขึ้นครองราชย์

บูแดบูอิน (府大夫人 부대부인) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในพระราชชนก (ซึ่งไม่เคยขึ้นครองราชย์) ของพระเจ้าแผ่นดิน

บูวอนกุน (府院君 부원군) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระบิดาในพระมเหสี

บูบูอิน (府夫人 부부인) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระมารดาในพระมเหสี

กุน (君 군) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระโอรส ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระสนม หรือพระโอรสในองค์ชายใหญ่ (แดกุน), ขานแทนพระนามว่า อากีซี (아기씨) ก่อนทรงเข้าพิธีมงคลสมรส และ "แดกัม" (大監 대감) หลังเข้าพิธี

กุนบูอิน (郡夫人 군부인) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาใน"กุน"

แดกุน (大君 대군) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชโอรส ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสี, ขานแทนพระนามว่า อากีซี (아기씨) ก่อนทรงเข้าพิธีมงคลสมรส และ "แดกัม" (大監 대감) หลังเข้าพิธี พระโอรสใน"แดกุน" จะมีฐานันดร"กุน"

บูบูอิน (府夫人 부부인) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาใน"แดกุน"

วอนจา (元子 원자) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชโอรสองค์แรก ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสี (หรือประสูติแต่พระสนมในบางกรณี) ก่อนได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศเป็นรัชทายาท, ขานแทนพระนามว่า มามา (媽媽 마마)

วังเซจา (王世子 왕세자) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับองค์ชายรัชทายาท หรือเรียกฐานันดรอย่างลำลองว่า เซจา (世子 세자) , ขานแทนพระนามว่า จอฮา (邸下 저하) หรือขานแทนพระนามโดยลำลอง (ซึ่งเรียกพระนามโดยปรกติโดยฝ่ายใน) ว่า ตงกุง (東宮 동궁-ตำหนักบูรพา) หรือ ชุงกุง (春宮 춘궁) ซึ่งแปลว่าตำหนักทิศตะวันออกอันเป็นที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท; สมาชิกราชวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงกว่า มักขานฐานันดรอย่างลำลองและขานแทนพระนาม"มามา (媽媽 마마)

วังเซจาบิน (王世子嬪 왕세자빈) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในองค์ชายรัชทายาท ("วังเซจา") หรือเรียกฐานันดรอย่างลำลองว่า เซจาบิน (世子嬪 세자빈) ขานแทนพระนามว่า มาโนรา หรือ "มานูรา" (마노라 manora หรือ 마누라 manura) ภายหลังจากที่ราชสำนักได้รับอิทธิพลจาก"ตระกูลคิมจากอันดง" ทำให้การขานแทนพระนามเกิดความสับสน และหันไปขานแทนพระนามวังเซจาบินว่า "มามา" (媽媽 마마)

กงจู (公主 공주) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชธิดา ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสี, ขานแทนพระนามว่า อากีซี (아기씨) ก่อนทรงเข้าพิธีมงคลสมรส และ "จากา" (자가) หลังเข้าพิธี

องจู (翁主 옹주) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชธิดา ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระสนม, ขานแทนพระนามว่า อากีซี (아기씨) ก่อนทรงเข้าพิธีมงคลสมรส และ "จากา" (자가) หลังเข้าพิธี

วังเซเจ (王世弟 왕세제) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระอนุชาในพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอนุชารัชทายาทในกรณีที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ นั้นไม่มีพระโอรส

วันเซซน (王世孫 왕세손) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระโอรสประสูติแต่องค์ชายรัชทายาท ("วังเซจา") และพระชายาในองค์ชายรัชทายาท ("วังเซจาบิน") หรือพระนัดดาชายในพระเจ้าแผ่นดิน , ขานแทนพระนามว่า ฮัปอา (閤下 합하)ฐานันดรศักดิ์ราชวงศ์เกาหลีในสมัยโชซอน - สมัยจักรวรรดิเกาหลี

ฮวางเจ (皇帝 황제) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเกาหลี, ขานแทนพระนามว่า พเย-ฮา (陛下 폐하) สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์แรกคือสมเด็จพระจักรพรรดิควางมู

ฮวางฮู (皇后 황후) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระจักรพรรดินี (พระมเหสี) แห่งจักรวรรดิเกาหลี สมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกคือสมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซอง

ฮวางแทฮู (皇太后 황태후) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระจักรพรรดินี (พระมเหสี) ในพระจักรพรรดิองค์ก่อนหน้า หรือพระราชชนนีในพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน

แทฮวางแทฮู (太皇太后 태황태후) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระจักรพรรดินี (พระมเหสี) ในพระจักรพรรดิองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป2ขั้น หรือพระอัยยิกา (ย่า) ในพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน

ฮวางแทจา (皇太子 황태자) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับองค์ชายรัชทายาท ขานแทนพระนามว่า "ชอนฮา" (殿下 전하)

ฮวางแทจาบี (皇太子妃 황태자비) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในองค์ชายรัชทายาท

ชินวัง (親王 친왕) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับองค์ชาย หรือพระราชโอรสประสูติแต่พระจักรพรรดิ

ชินวังบี (親王妃 친왕비) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในองค์ชาย หรือพระชายาในพระราชโอรสประสูติแต่พระจักรพรรดิ

กงจู (公主 공주) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชธิดา ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสี

องจู (翁主 옹주) คือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชธิดา ประสูติแต่พระเจ้าแผ่นดินกับพระสนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น